Zaznacz stronę

Wizyty w ramach kontraktu z NFZ i prywatne

Jeśli chcą Państwo odbyć wizytę nie mając ubezpieczenia, skierowania, ominąć kolejkę oczekujących na wizytę w ramach NFZ, mogą Państwo skorzystać z prywatnej porady lekarskiej, a także prywatnych zabiegów fizjoterapeutycznych.

 

Świdnik, ul. Skarżyńskiego 10A, 12A

 

 

Porady w zakresie lekarskiej rehabilitacji medycznej: dr n. med. Alicja Łobińska, lek. med. Grzegorz Łobiński

Świadczymy szeroki zakres usług fizjoterapeutycznych, spełniamy wysokie standardy. Współpracujemy z dobrze wykwalifikowanym personelem. Posiadamy wygodne, klimatyzowane pomieszczenia z certyfikowanym wyposażeniem.

Komunikat NFZ OWL

Świadczeniodawca nie może samowolnie skracać czasu trwania cyklu zabiegów zleconego przez lekarza. Wyjątkami, uzasadniającymi skrócenie cyklu fizjoterapii, są przesłanki zdrowotne oraz przypadki obraźliwego zachowania pacjenta, chroniczne niestosowanie się do zaleceń lekarza niweczące proces leczenia, agresja czy utrata wzajemnego zaufania wskutek konfliktu personel medyczny­ pacjent.

Z­ca Dyrektora ds. Medycznych
Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Dorota Blechar


Prawa lekarza

wykonywania zawodu w warunkach zapewniających odpowiednią jakość opieki nad pacjentem (art. 11 Kodeksu Etyki Lekarskiej),
wyboru proponowanych pacjentowi metod postępowania medycznego, z uwzględnieniem aktualnej wiedzy medycznej (art. 6 Kodeksu Etyki Lekarskiej),
ujawniania informacji na temat zdrowia pacjenta i innych informacji związanych z pacjentem tylko w sytuacjach określonych w ustawie i wyłącznie w niezbędnym zakresie (art. 40 ust. 2 i 2a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty),
niepodjęcia lub odstąpienia od leczenia pacjenta w uzasadnionych przypadkach, z wyjątkiem przypadków niecierpiących zwłoki (art. 38 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz art. 7 Kodeksu Etyki Lekarskiej),
powstrzymywania się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z wyjątkiem przypadków niecierpiących zwłoki (art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty),
ochrony godności osobistej i nietykalności cielesnej (art. 30 Konstytucji RP oraz art. 23 ustawy – Kodeks cywilny),
ochrony prawnej swojego życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia (art. 47 Konstytucji RP oraz art. 23 ustawy – Kodeks cywilny),
ochrony swoich dóbr osobistych (art. 23 ustawy – Kodeks cywilny)

 RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „IGNIS” dr med. Alicja Łobińska z siedzibą ul. Skarżyńskiego 12A, 21-040 Świdnik, który reprezentuje Alicja Łobińska, kierownik.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia art. 9 ust. 2 lit h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych oraz przepisów polskich ustaw z obszaru prawa medycznego, pozostających w związku z celami zdrowotnymi przetwarzania.

3) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane osobowe dla celów, o których mowa w punkcie 2.

4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. w minimalnej, archiwalnej formie tak długo, jak przewiduje prawo.

5) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.

8) administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym, chyba że obowiązek taki nałoży na niego prawo Unii lub prawo państwa lub prawu państwa członkowskiego.